Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin Thư viện (English for Special Purposes: Library and Information Science)

Ngày nay Tiếng Anh và Web là hai công cụ cần thiết để hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiệp vụ Thông tin - Thư viện. Người cán bộ thư viện và quản lí thông tin sử dụng kĩ năng Tiếng Anh để khai thác và chọn lọc thông tin và sử dụng công nghệ Web để xử lí và trình bày thông tin.

Hơn nữa, người cán bộ thư viện và sinh viên ngành thông tin thư viện phải sử dụng thành thạo Tiếng Anh để tạo điều kiện cho việc đào tạo và tái đào tạo nhằm bắt kịp nhịp phát triển nhanh chóng của ngành thông tin thư viện trên thế giới - Chúng ta học Tiếng Anh để sử dụng Tiếng Anh.

Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên nói chung và sinh viên ngành Thông tin - Thư viện nói riêng nhằm ba mục tiêu chính:

        Củng cố và hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp;

        Phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành;

        Tăng cường kĩ năng đọc và hiểu.

Ðối với mục tiêu thứ nhất, chúng tôi đã phát hành cuốn "Subject Headings on English Grammar" bao gồm 50 đề mục ngữ pháp quan trọng được hệ thống hóa nhằm giúp học viên dễ dàng tự ôn tập.

 

Cuốn "English for Special Purpose: Library and Information Science" được biên soạn nhằm đáp ứng các mục tiêu thứ hai và thứ ba.

 

Ðể giúp học viên phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành, chúng tôi đã chọn 10 bài đọc tiêu biểu của ngành thông tin thư viện.

Trong đó có bài "Library People" giới thiệu ngành nghề thư viện nói chung và chức năng của người cán bộ thư viện; các bài "National Libraries" và "Academic Libraries" giới thiệu một số thư viện quốc gia lớn trên thế giới, tổ chức và hoạt động của thư viện quốc gia và thư viện đại học, và tầm quan trọng đặc biệt của thư viện đại học trong việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy; một số bài tiêu biểu cho nghiệp vụ thư viện như "Classification", "Subject Headings", "Library Catalogs", và "Reference Books";

Sau cùng là một số bài nói về việc ứng dụng công nghệ mới trong sự phát triển ngành thông tin thư viện như "Computers and the Library Manager", "History of Library Uses of Technology", và "Information Age". Phần từ vựng trong từng bài được giải thích một cách đầy đủ từng từ gốc cho đến những từ dẫn xuất.

 

Phần ngữ pháp nhằm hướng dẫn học viên tăng cường kĩ năng đọc và hiểu bằng cách giải thích và thực hành những công cụ giúp dựng câu (sentence) và đọc, hiểu câu. Có tất cả 8 công cụ bao gồm 5 nhóm từ (phrase) làm chức năng bổ ngữ (modifier) và tương đương danh từ (noun equivalent) là:

     1.     Prepositional phrase

     2.     Infinitive phrase

     3.     Gerund phrase

     4.     Participial phrase

     5.     Noun phrase

 

và 3 loại mệnh đề (clause) làm chức năng mệnh đề phụ trong cấu trúc câu phức (complex sentence) là:

     1.     Noun clause

     2.     Relative clause

     3.     Adverbial clause

 

Về hình thức cuốn "English for Special Purposes: Library and Information Science" được tổ chức thành 10 bài (units). Mỗi bài bao gồm:

     - Bài đọc chuyên ngành;

     - Vocabulary: giải thích thuật ngữ chuyên ngành;

     - Grammar: bài thứ nhất đề cập đến modifier và noun equivalent, mỗi bài còn lại giải thích và thực hành một công cụ (8 công cụ), bài thứ 10 giải thích ba loại câu (simple, compound, và complex sentence) và năm loại mẫu câu căn bản (basis sentence patterns);

     - Exercises: gồm bài tập thực hành ngữ pháp và câu hỏi về bài đọc chuyên ngành.

     - Keys: gồm đáp án của các bài tập.

 

Mong rằng cuốn sách này là nguồn cảm hứng cho đồng nghiệp và sinh viên ngành Thông tin - Thư viện vui học Tiếng Anh

Theo thuvien.net

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác