Việt Nam sắc màu 54 dân tộc anh em

Việt nam sắc màu 54 dân tộc anh em

“... Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...”.

Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em. Trong đó, có những dân tộc cư trú từ ban đầu trên lãnh thổ Việt Nam, có những dân tộc từ nơi khác di cư đến; có những dân tộc chỉ có vài trăm người, cũng có những dân tộc có hàng triệu người… nhưng các dân tộc luôn coi nhau như anh em một nhà, quý trọng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn như lời Bác Hồ đã căn dặn khi gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ở Plâycu ngày 19 tháng 4 năm 1946: “... Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...”.

   Cùng với nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa mang bản sắc riêng từ lâu đời, phản ánh truyền thống, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Quyết định của Thủ tướng nêu rõ: Việc xác lập Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

          Hướng đến “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4/2013 cùng với không khí nô nức, khẩn trương của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam chuẩn bị cho ngày hội lớn, ngày hội nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời nhằm đẩy mạnh khối đại đoàn kết, giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm giữa các dân tộc; nâng cao nhận thức giữ gìn và tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Do đó, Nhà xuất bản Đồng Nai cho xuất bản quyển Sách: VIỆT NAM SẮC MÀU VĂN HÓA 54 DÂN TỘC ANH EM, gồm 8 phần; khổ 20 x 28 cm, dày 454 trang.

Sưu tầm

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác