Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức năm 2010, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam giao Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (NXBGDVN) biên soạn, xuất bản cuốn sách Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

CUỐN SÁCH GỒM BA PHẦN:


Phần một: Giới thiệu khái quát về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nội dung, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.


Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, các dân tộc luôn kề vai sát cánh, gắn bó máu thịt bên nhau trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai địch hoạ và xây dựng đất nước.


Các dân tộc trên đất nước ta là một cộng đồng thống nhất trong đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng miền của đất nước với cơ cấu dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hoá từng dân tộc góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hoá Việt Nam. Đoàn kết các dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta. Đoàn kết gắn bó là đảm bảo sự sống còn của từng dân tộc cũng như của cả cộng đồng các dân tộc trong quá trình phát triển. Các dân tộc sinh sống trên đất nước ta có chung một vận mệnh lịch sử, sự liên kết các thành phần dân cư sớm có ý thức tự giác, cùng chung sống trong một đất nước ngay từ buổi bình minh của lịch sử đã tạo nên một cộng đồng quốc gia dân tộc bền vững.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

 Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của năm 2010, Ban Bí thư quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhằm tiếp tục tổng kết đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đại hội khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước.

Đại hội là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 
Phần hai: Giới thiệu bức tranh chung với những nét khái quát về 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam.

 

Mỗi dân tộc có nét riêng về lịch sử, văn hoá, dân tộc tập quán, hoạt động kinh tế…liên quan đến những nhu cầu thiết yếu nhất của mỗi cá nhân , mỗi cộng đồng như ăn, mặc, ở, phương tiện vận chuyển, quan hệ xã hội, cưới xin, sinh đẻ, ma chay, thờ cúng, lễ tết, học, văn nghệ, hoạt động sản xuất…


Những nội dung trên là kết quả nghiên cứu của một số nhà dân tộc học đã được công bố trong cuốn sách Bức tranh văn hoá các dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản lần đầu năm 1997 và đã tái bản nhiều lần.


54 dân tộc giới thiệu trong cuốn sách này được sắp xếp theo thứ tự A, B, C…Cách viết tên các dân tộc về cơ bản được thống nhất theo Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam do Tổng cục Thống kê công bố.


Về số liệu dân số, cuốn sách này sử dụng kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999.


Phần ba: Giới thiệu các thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam:


- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Quyết định số 05/QĐ- BCĐĐHDTTS ngày 26/02/2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Thông tin về các đại hội cấp tỉnh, huyện: thời gian đại hội, số lượng đại biểu chính thức.

- Danh sách đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp bạn đọc nắm được tổng quan, khái quát bằng hình ảnh và lời về kinh tế, văn hoá, xã hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Theo Nhà xuất bản giáo dục

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác