Ra m?t Thu vi?n luu d?ng - Bánh xe tri th?c

Giao luu - k?t n?i

D? án s? mang sách, truy?n, d?ng c? h?c t?p, trò choi giáo d?c và máy tính k?t n?i Internet d?n v?i tr? em ? 10 vùng ngo?i thành Hà N?i.

D? án “Thu vi?n luu d?ng - Bánh xe tri th?c” ra m?t t?i Hà N?i  sáng 24/3. D? án do Qu? Qu?c t? Singapore xây d?ng và qu?n lý v?i s? h?p tác c?a Thu vi?n Hà N?i.

Tham d? bu?i l? có bà Tr?n Th? Bích Thu?, Phó tru?ng ban Dân v?n Trung uong và Ð?i s? Singapore t?i Vi?t Nam, ông Simon Wong.

Theo dó, d? án này s? du?c tri?n khai t?i 10 xã ngo?i thành Hà N?i (g?m Phú Nghia, B?ch Th?ch, N?i, Th?ng Tri, Luong Châu, Chu Son, Hoàng Xá, Ð?i Ð?ng, Phù Luu và Nam H?ng). Ðây là nh?ng xã  nghèo, có nhi?u h? gia dình thu nh?p hàng tháng chua d?n 900.000 d?ng.

Kho?ng 4.000 tr? em s? du?c hu?ng nh?ng l?i ích thi?t th?c t? d? án này. M?c tiêu c?a D? án này là mang sách, truy?n, d?ng c? h?c t?p, trò choi giáo d?c và máy tính k?t n?i Internet d?n v?i tr? em ? các vùng ngo?i thành Hà N?i.

Theo s? li?u c?a T?ng c?c Th?ng kê Vi?t Nam, g?n 60% trên t?ng s? 6,5 tri?u dân Hà N?i s?ng ? khu v?c nông thôn có kh? nang ti?p c?n d?ch v? thông tin Internet và thu vi?n công c?ng r?t h?n ch?.               

- Kho?ng 31,90% trên t?ng dân s? Vi?t Nam hi?n s? d?ng Internet và h?u h?t h? d?u t?p trung ? các thành ph? l?n (Theo VNI).

- Theo s? li?u c?a Chuong trình phát tri?n LHQ nam 2009, Vi?t Nam có t? l? ngu?i bi?t d?c bi?t vi?t cao kho?ng 90,3%. T? l? ngu?i bi?t d?c, bi?t vi?t t?i nông thôn vào kho?ng 87%, trong khi ? thành ph? 94%.


Thu vi?n luu d?ng du?c trang b? hon 1.500 d?u sách, truy?n ti?ng Vi?t và ti?ng Anh, các d? choi và trò choi giáo d?c cung nhu 6 b? máy vi tính hi?n d?i có k?t n?i Internet s? luân phiên di d?n 10 xã này vào th? B?y và Ch? Nh?t hàng tu?n d? ph?c v? nhu c?u d?c sách và k?t n?i Internet c?a thi?u nhi xã trong vòng 3 nam t?i.

Hàng tu?n cùng v?i cán b? Thu vi?n Hà N?i, d?i ngu tình nguy?n viên Singapore và tình nguy?n viên c?a Keppel Land s? tham gia vào các ho?t d?ng nhu: k? chuy?n, hu?ng d?n các em s? d?ng máy và các phuong ti?n truy?n thông da phuong ti?n. Ð?c bi?t, thông qua các ho?t d?ng c?a Thu vi?n luu d?ng, các em s? du?c nâng cao van hoá d?c và kh? nang t? nghiên c?u h?c h?i.

Bà Nguy?n Ng?c Nguyên, Phó Giám d?c Thu vi?n Hà N?i cho bi?t: “Thu vi?n Hà N?i s? n? l?c tri?n khai d? án d? d?m b?o ho?t d?ng trong su?t 3 nam t?i và phát tri?n l?i ích c?a mô hình thu vi?n này. T?ng kinh phí c?a d? án là 78.000 USD (tuong duong 2 t? d?ng, trong dó Thu vi?n Hà N?i dóng góp 436 tri?u d?ng)”.  

T? nam 1994, Qu? Qu?c t? Singapore dã g?i kho?ng 300 chuyên gia Singapore v?i vai trò là nh?ng tình nguy?n viên sang Vi?t Nam d? th?c hi?n d? án xây d?ng nang l?c trong gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh, tr? li?u gi?m dau, tai mui h?ng, nghi?p v? y t? v? nh?i máu co tim./.

Theo VOV news

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi