Tủ sách của tôi

Phúc như Đông Hải

Đầu năm mỗi người sẽ có những mong ước cho riêng mình, ngoài mong ước sức khỏe tôi mong ước có thể duy trì và xây dựng được nhiều tủ sách hơn nữa giúp cho các em nhỏ có sách học hành.


Nhìn l?i ch?ng du?ng m?t nam qua v?i nh?ng vui bu?n, nh?ng thành công cung nhu nh?ng th?ng tr?m, t? sách v?n di cùng tôi. Có th? không có du?c ti?n tài danh v?ng nhung d?i l?i tôi l?i có du?c nh?ng ni?m vui, nh?ng chia s?, nh?ng l?i c?m on t? các em, ni?m vui các em có sách d? h?c dó là ni?m vui vô t?n d?i v?i tôi. Cu?i nam 2010, 3 thùng sách ti?p theo du?c chuy?n t?i các t? sách d?u tiên t?i Phú Th?, d? ti?p t?c h? tr? các em trong vi?c có sách v? ôn thi t?t nghi?p cung nhu thi d?i h?c. Tôi v?n ti?p t?c liên h? v?i các nhà sách d? có th? mua sách v?i giá uu dãi t?t hon dó là nh?ng l?i h?a sau khi tôi trao d?i v?i nhà xu?t b?n Kim Ð?ngnhà xu?t b?n Van hóa - Thông tin. Tôi hi v?ng s? ti?p t?c nh?n du?c s? giúp d? và ?ng  h? c?a m?i ngu?i trong th?i gian t?i.

Ð?u nam tôi cung g?i l?i c?m on chân thành t?i t?t c? m?i ngu?i dã ?ng h? và cùng tôi làm t? sách trong th?i gian qua. Chúc m?i ngu?i nam m?i: AN KHANG - TH?NH VU?NG - V?N S? NHU Ý!

abortion pill

There he could simply order abortion pill online generic.There we could simply order generic abortion clinics. Secure abortion pill tablets.

Đặng Hơn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác