Tết ở TPHCM: Sẽ có Đường sách cạnh Đường hoa Nguyễn Huệ

Lễ hội Đường sách TPHCM lần thứ nhất sẽ diễn ra từ thứ Hai 31/1 đến Chủ nhật 6/2/2011(từ 28 đến mùng 4 Tết âm lịch) tại đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) gần khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo k? ho?ch c?a UBND TP. H? Chí Minh, d? g?n v?i ch? d? “T?m cao m?i” c?a Ðu?ng hoa nam nay, ch? d? c?a Ðu?ng sách s? là “U?c Mo”. V?i ch? d? này, Ban t? ch?c mu?n th? hi?n nh?ng u?c mo luôn vuon cao, vuon xa c?a nhân dân thành ph?.

Toàn b? không gian c?a khu L? h?i s? du?c thi?t k? nhu m?t vu?n sách r?ng m?. Sách, báo s? du?c trung bày trong m?t “ngôi nhà chung”, không b? ngan c?n b?i các gian hàng bi?t l?p c?a các don v? tham gia. M?t sân kh?u nh? du?c thi?t k? nhu m?t quy?n sách dang m?, noi dây s? di?n ra nh?ng bu?i giao luu gi?a tác gi? và d?c gi?, các sinh ho?t ch? d? riêng c?a t?ng don v? và l? khai m?c.

Ðu?c bi?t, tr?ng tâm c?a L? h?i s? là sách cho tr? em. Khu v?c sách cho tr? em do Thu vi?n Khoa h?c Xã h?i ph? trách s? trung bày sách thi?u niên, nhi d?ng c?a t?t c? các don v? tham gia. 

Khi d?n v?i Ðu?ng sách, du khách có th? mu?n sách, d?c sách t?i ch?, trao d?i sách cu hay mua bán sách. Do dó, Thu vi?n s? dóng m?t vai trò ch? d?o trong L? H?i sách nam nay. Ngoài ra, du khách còn nh?n du?c báo xuân do Ban t? ch?c phân t?ng.

D? ki?n có 8 don v? tham gia g?m: Công ty Phát hành sách Fahasa; Nhà sách C?u Ð?c; Nhân van; Thành Nghia; Công ty Ð?i Tru?ng Phát; Vinabook; Sài Gòn Media và Thu vi?n Khoa h?c T?ng h?p.

Ngoài ra, Ban T? ch?c d? d?nh s? xây d?ng m?t website d? cung c?p thông tin chi ti?t v? L? h?i và th?c hi?n Phiên ch? trao d?i sách báo cu tr?c tuy?n.

priligy

There man should simply purchase generic priligy. Secure priligy generic. There he could simply purchase priligy generic.

Theo Chinhphu.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác