Cà phê sách - Nét d?p van hóa d?c

M?t góc quán cà phê sách Phuong Nam

Ngu?i ta nói nhi?u d?n xây d?ng m?t n?n van hóa d?c phát tri?n, bàn nhi?u d?n vi?c có thêm sáng tác hay và h?p d?n, kêu g?i xây d?ng thói quen d?c sách, d?nh hu?ng ngu?i d?c nh?ng tác ph?m có giá tr?…

Nhung có m?t di?u du?ng nhu ít ai chú ý: Ð?c sách ? dâu trong th?i d?i công nghi?p hóa này.

Ch?n d?c sách th?i hi?n d?i

Ðã có s? bi?n d?i d? d?i v? thói quen d?c sách t?i các dô th? l?n. Các thu vi?n, “thiên dàng” c?a nh?ng ngu?i yêu sách cách nay trên ch?c nam, gi? v?ng d?n ngu?i d?c sách. Tiêu bi?u nhu TPHCM, trung tâm dô th? l?n c?a c? nu?c, d?n nay cung ch? còn m?i Thu vi?n Khoa h?c T?ng h?p TP còn có th? coi là noi d?c sách tuong d?i lý tu?ng. Nh?ng thu vi?n l?n khác, nhu Thu vi?n Khoa h?c Xã h?i ch? y?u dành cho ngu?i nghiên c?u, các thu vi?n qu?n - huy?n do h?n ch? v? co s? v?t ch?t h? t?ng nên ch? còn thu hút thi?u nhi ho?c m?t s? ngu?i huu trí d?n xem truy?n tranh hay d?c báo.

Ngay c? Thu vi?n Khoa h?c T?ng h?p TP cung không th? xem là noi d?c sách th?c s? h?p d?n m?i ngu?i. Có m?t không gian khép kín, thu vi?n này th?t tuy?t v?i v?i nh?ng ai mu?n tìm ki?m s? tinh l?ng d? t?p trung hoàn toàn vào công vi?c nào dó, nhu nghiên c?u hay h?c t?p… Th? nhung, d? phù h?p v?i nhu c?u c?a nh?ng ngu?i ch? có th? dành m?t kho?ng th?i gian ng?n trong ngày d? d?c sách, thu vi?n ki?u c? di?n qu? là khó dáp ?ng.

? các quán cà phê, ban d?u v?n ?n ào, ch?t ch?i, xô b?, hoàn toàn không dáp ?ng yêu c?u m?t noi d?c sách. Th? nhung, d?n nay các quán cà phê cung có s? thay d?i phù h?p v?i nh?ng d?i tu?ng có nhu c?u d?c sách. Ðó là, bên c?nh nh?ng quán cà phê v?a hè, cà phê gia dình, b?t d?u xu?t hi?n c? nh?ng quán cà phê hi?n d?i v?i s? bài trí t?o du?c s? tho?i mái, thu giãn cho khách, các trang thi?t b? h? tr? hi?n d?i d?n xu?t hi?n nhu truy?n hình cáp, m?ng internet… Ngu?i ta t?i quán không ch? gi?i khát mà còn d? bàn b?c công vi?c, r?i sau dó là noi làm vi?c, và th?i gian g?n dây b?t d?u còn là noi thu?ng th?c sách. Van hóa d?c b?t d?u xu?t hi?n khái ni?m m?i: Cà phê sách!

Cà phê sách - di ti?p du?ng nào?

Quán cà phê sách chính th?c d?u tiên t?i TPHCM là CIAO trên du?ng Ngô Ð?c K? (qu?n 1). T? dó d?n nay, toàn TP dã có g?n 20 quán cà phê s? d?ng sách làm thuong hi?u chính th?c quán c?a mình. V? hình th?c có th? chia làm hai lo?i, lo?i d?u l?y cà phê là chính, sách ch? ph? thêm nhu các quán Book Café, Café Sách Ðom Ðóm, Café Sách - Snownbell… Lo?i th? hai ngu?c l?i, l?y sách làm chính, cà phê ph? thêm, n?i b?t trong s? các quán d?ng này là chu?i cà phê sách c?a Nhà sách Phuong Nam hay Cà phê sách Hub (18A C?ng Hòa, qu?n Tân Bình).

Ði?m d?c trung khác bi?t nh?t gi?a hai lo?i quán cà phê sách k? trên n?m ? s? lu?ng sách báo và ho?t d?ng liên quan d?n sách. C?m quán cà phê sách c?a Phuong Nam, v?n là m?t ph?n trong h? th?ng Nhà sách Phuong Nam, nên luôn có lu?ng sách phong phú và da d?ng. Hub café tuy không ph?i là nhà sách, nhung do ch? truong t?p trung vào sách t? d?u, nên lu?ng sách ? quán này hi?n có th? xem là nhi?u nh?t trong s? các quán cà phê sách v?i con s? lên trên 10.000 d?u sách các lo?i. Ngoài ra, t?i các d?a di?m trên luôn t? ch?c nhi?u s? ki?n liên quan d?n sách nhu giao luu tác gi?, t?a dàm v? tác ph?m, bình lu?n tác gi?, tác ph?m m?i…

Tuy nhiên, dù chi?m uu th? v? sách, v? cách t? ch?c thiên h?n v? van hóa d?c, các quán cà phê sách chuyên v? sách cung không hoàn toàn chi?m uu th? v?i b?n d?c so v?i các quán mà sách ch? là ph?. Ðây chính là d?c trung c?a van hóa cà phê t?i TP hi?n nay, khách d?n quán cà phê không ch? don thu?n thu?ng th?c nu?c u?ng mà còn d? gi?i quy?t nhi?u v?n d? khác nhu làm vi?c, giao luu v?i b?n bè, d?i tác, thu giãn… trong dó có d?c sách.

Nhu dã nói ? trên, ngoài d?c sách trong nhà, d? tìm m?t noi d?c sách

Theo Sài Gòn Gi?i Phóng

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi