Khai m?c tu?n l? truy?n tranh t?i Vi?t Nam l?n th? 1

B?c Cây nêu và em bé

T? ngày 1/6 d?n 6/6, t?i Thu vi?n Hà N?i - 47 Bà Tri?u, Phái doàn Wallonie-Bruxelles t?i Vi?t Nam ph?i h?p v?i Nhà xu?t b?n Kim Ð?ng t? ch?c "Tu?n l? Truy?n tranh t?i Vi?t Nam l?n th? I".


Ho?t d?ng này di?n ra trong g?n 1 tu?n, t? ngày 1 d?n 6/6 và du?c coi là ho?t d?ng thi?t th?c ph?c v? tr? em vui T?t thi?u nhi.


"Tu?n l? truy?n tranh t?i Vi?t Nam l?n th? I" s? b?t d?u b?ng m?t l? khai m?c ?m cúng, vào lúc 18h00 ngày 1/6 v?i hai tri?n lãm truy?n tranh c?a Vi?t Nam và B?: Wallonie-Bruxelles th?c hi?n tri?n lãm mang tên "Truy?n tranh và nh?c Jazz" còn Nhà xu?t b?n Kim Ð?ng gi?i thi?u "Truy?n tranh và Ð?ng dao".

Ðó là hai tri?n lãm khoi g?i m?i liên h? gi?a truy?n tranh và âm nh?c (nh?c jazz, d?ng dao), du?c th?c hi?n v?i s? tham gia c?a các h?a si truy?n tranh Vi?t Nam và d?c bi?t là h?a si ngu?i B? g?c Vi?t - Vinh Khoa, thu?ng du?c bi?t v?i bút danh VINK, m?t h?a si truy?n tranh r?t n?i ti?ng ? châu Âu v?i các tác ph?m "Nhà su diên" và "Nh?ng cu?c phiêu luu c?a He Pao".


T?i bu?i l? khai m?c trong ngày Qu?c t? thi?u nhi 1/6, gi?a không gian giàu màu s?c và tràn ng?p nh?c jazz, d?ng dao, các h?a si d? chuong trình s? th?c hi?n phác th?o truy?n tranh dành t?ng cho khán gi?.


Ði?u dáng nói là sau l? khai m?c, ho? si Vinh Khoa s? g?p g? các h?c sinh và sinh viên m?t s? tru?ng trung h?c và d?i h?c, trao d?i kinh nghi?m sáng tác v?i các h?a si truy?n tranh c?a Nhà xu?t b?n Kim Ð?ng.

Ngoài ra, ho? si Vinh Khoa s? cùng m?t nhóm sáng tác - g?m các h?a si truy?n tranh Vi?t Nam - tham quan Ph? c? Hà N?i  nh?m tìm ki?m d? tài cho m?t tác ph?m chung hu?ng t?i k? ni?m 1000 nam Thang Long - Hà N?i.

Theo Báo Hà N?i M?i

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi