Thiếu nữ dân tộc cười tỏa nắng

Thiếu nữ Tày trong bộ trang phục nhuộm chàm, hầu như không thêu thùa, trang trí

Các thiếu nữ Mông, Phù Lá, Hà Nhì… mà chúng tôi đã kịp ghi lại một khoảnh khắc duyên dáng của họ trong những chuyến đi, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nhìn trang phục, bạn có thể nhận ra họ thuộc dân tộc nào.Mi?n núi phía B?c không ch? có phong c?nh hùng vi tr? tình, mà còn là noi sinh s?ng c?a nhi?u dân t?c thi?u s? mang b?n s?c riêng d?c dáo. 

d

 Thi?u n? Hà Nhì m?c áo dài 5 thân, x? t? su?n xu?ng chân. Áo b?ng v?i bông nhu?m chàm màu den, màu xanh. Trên ng?c áo phía ph?i, g?n thêm nh?ng d?ng xu b?ng b?c ho?c cúc b?ng nhôm. Khan, ng?c áo và hai ?ng tay áo, là noi d? ch? em phô di?n k? ngh? thêu móc và trình d? th?m m? c?a mình thông qua cách b? trí các khoanh v?i có màu s?c tuong ph?n nhau, cùng nh?ng du?ng nét hoa van.

d

Thi?u n? Nùng. Y ph?c truy?n th?ng c?a ngu?i Nùng khá don gi?n, thu?ng làm b?ng v?i thô t? d?t, nhu?m chàm và h?u nhu không có thêu thùa trang trí. Áo nam thân, dài quá hông, cài cúc bên nách ph?i.

d

Thi?u n? Phù Lá chua ch?ng thu?ng d? tóc dài qu?n quanh d?u. Ð?u d?i khan vuông den ho?c chàm, b?n góc và gi?a khan có dính h?t cu?m. H? m?c áo ng?n 5 thân, dài tay, c? vuông, th?p, chui d?u. Trên n?n chàm c?a áo, thân du?c chia thành các khu v?c trang trí (2 ph?n g?n nhu chia dôi gi?a thân, vai, và ?ng tay cung nhu g?u áo).

B? y ph?c c? truy?n c?a ngu?i Tày làm t? v?i s?i bông t? d?t, nhu?m chàm, h?u nhu không thêu thùa, trang trí. Ph? n? m?c váy ho?c qu?n, có áo cánh ng?n ? bên trong và áo dài ? bên ngoài. 

Thi?u n? Tày. B? y ph?c c? truy?n c?a ngu?i Tày làm t? v?i s?i bông t? d?t, nhu?m chàm, h?u nhu không thêu thùa, trang trí. Ph? n? m?c váy ho?c qu?n, có áo cánh ng?n ? bên trong và áo dài ? bên ngoài. 

s

Thi?u n? Giáy thu?ng m?c qu?n màu chàm có d?i v?i d? d?p trên ph?n c?p, áo cánh 5 thân x? tà, dài quá mông, cài khuy bên nách ph?i, hò áo và c? tay áo vi?n nh?ng d?i v?i khác màu. Tóc v?n quanh d?u v?i nh?ng s?i ch? h?ng th? theo duôi tóc. Vai khoác túi thêu ch? màu v?i hoa van là nh?ng du?ng g?p khúc.

d

Thi?u n? Mông hoa m?c váy màu chàm có thêu ho?c in hoa van b?ng sáp ong, áo x? nách, trên vai và ng?c d?p v?i màu và thêu.

r

Thi?u n? Mông hoa

s

Thi?u n? Mông tr?ng thì trang ph?c thu?ng làm b?ng v?i lanh tr?ng và áo thu?ng x? ng?c có thêu hoa van ? cánh tay và y?m sau lung.

d

Thi?u n? Mông den m?c váy b?ng v?i chàm, in hoa van b?ng sáp ong, áo x? ng?c.

a

 Duyên dáng thi?u n? Mông den

d

Thi?u n? Pa Dí v?n b? trang ph?c r?t d?c dáo v?i cái mu r?t cao trông gi?ng nhu nhà Rông c?a ngu?i Tây Nguyên. Ð? d?i du?c cái mu dó, các thi?u n? ph?i v?t v? búi tóc lên và m?c toàn b? trang ph?c m?t kho?ng 1 ti?ng d?ng h?.

d

Thi?u n? Dao m?c r?t da d?ng, thu?ng m?c áo dài y?m, váy ho?c qu?n. Y ph?c r?t s?c s? v?i nhi?u lo?i hoa van nhu ch? v?n, cây thông, hình chim, ngu?i, d?ng v?t, lá cây...

viagra online

There he could simply order viagra online no prescription generic. Secure viagra online tablets.There we could simply order generic viagra online.

Theo Bee.net.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác