Nâng cao hi?u qu? ho?t d?ng các di?m buu di?n - van hóa xã

Nam 1998, mô hình di?m buu di?n - van hoá xã (BÐ-VHX) chính th?c ra d?i và du?c tri?n khai r?ng rãi trên ph?m vi c? nu?c. B?ng vi?c cung c?p nhi?u d?ch v? buu chính, vi?n thông, d?c sách báo mi?n phí...

di?m BÐ-VHX dã dáp ?ng nhu c?u thông tin liên l?c c?a ngu?i dân, nh?t là ? vùng sâu, vùng xa, góp ph?n phát tri?n kinh t? - xã h?i khu v?c nông thôn. Tuy nhiên, qua th?c t? ho?t d?ng, mô hình này dang b?c l? nhi?u b?t c?p, h?n ch? c?n kh?c ph?c.


Hi?u qu? kinh doanh gi?m


N?m g?n sát trung tâm th? xã B?c C?n (t?nh B?c C?n) nhung di?m BÐ-VHX Duong Quang tr? nên v?ng v?, heo hút khi c? ngày ch?ng có ai vào. Ch? Nguy?n Th? Xuân, nhân viên di?m BÐ-VHX Duong Quang nói: "C? ngày, trung bình ch? có nam lu?t ngu?i d?n. Tru?c dây, doanh thu bình quân m?t tháng c?a di?m BÐ-VHX này là 400 d?n 500 nghìn d?ng/tháng nhung nay gi?m ch? còn kho?ng 100 nghìn d?ng/tháng". Cung gi?ng nhu ch? Xuân, ch? Bàn Th? Ðào (ngu?i dân t?c Dao), nhân viên di?m BÐ-VHX Tân Ti?n (huy?n B?ch Thông, t?nh B?c C?n) cho bi?t, có ngày ch?ng có ai d?n di?m BÐ-VHX. Gia dình ch? t? nguy?n hi?n d?t làm di?m BÐ-VHX, tru?c dây r?t dông bà con lui t?i nhung nay thì ngu?c l?i. Riêng doanh thu d?ch v? di?n tho?i t?i di?m BÐ-VHX này dã gi?m t? 700 d?n 800 nghìn d?ng/tháng xu?ng ch? còn 50 d?n 60 nghìn d?ng/tháng.


Duong Quang và Tân Ti?n ch? là hai trong t?ng s? hon tám nghìn di?m BÐ-VHX trên toàn qu?c dang ph?i d?i m?t v?i không ít khó khan, thách th?c tru?c s? phát tri?n m?nh m? c?a các d?ch v? vi?n thông, công ngh? thông tin. Theo T?ng công ty Buu chính Vi?t Nam (VNPost), nam 2009 dã có 46 di?m BÐ-VHX ph?i t?m d?ng ho?t d?ng, ch? y?u do kinh doanh không hi?u qu? ho?c ngu?i lao d?ng b? vi?c do thu nh?p th?p. S? di?m BÐ-VHX có doanh thu trung bình du?i 500 nghìn d?ng/tháng khá nhi?u, trong khi s? di?m có m?c doanh thu cao ch? chi?m t? l? nh?. L?y thí d? ? t?nh B?c C?n, Phó Giám d?c Buu di?n t?nh B?c C?n, Ð? Quang Ð?o cho bi?t, nam 2009, doanh thu bình quân h?ng tháng c?a m?t di?m BÐ-VHX trên d?a bàn t?nh ch? d?t 336.444 d?ng/di?m/tháng. Toàn t?nh có g?n 10 di?m trong t?ng s? 98 di?m BÐ-VHX có doanh thu th?p, di?n hình nhu di?m BÐ-VHX Cao Son (huy?n B?ch Thông), doanh thu bình quân ch? d?t 23 nghìn d?ng/tháng. Ði?m BÐ-VHX B?c B? (Pác N?m) doanh thu bình quân cung ch? g?n 30 nghìn d?ng/tháng.


Trong khi dó, thù lao d? tr? cho nh?ng nhân viên các di?m BÐ-VHX này là 400 nghìn d?ng/di?m/tháng. Nam 2009, t?ng doanh thu c?a các di?m BÐ-VHX trên d?a bàn t?nh B?c C?n là 395 tri?u d?ng, còn t?ng thù lao ph?i tr? cho nhân viên các di?m BÐ-VHX là 470 tri?u d?ng. Ðon v? này dã ph?i bù l? cho ho?t d?ng c?a các di?m BÐ-VHX hon 100 tri?u d?ng.


Nguyên nhân khi?n hi?u qu? kinh doanh c?a các di?m BÐ-VHX gi?m sút, theo Phó Giám d?c Ð? Quang Ð?o, tru?c dây, các d?ch v? vi?n thông chua du?c ph? c?p cho nên ph?n l?n doanh thu c?a các di?m BÐ-VHX ch? y?u t? doanh thu vi?n thông (bà con d?n di?m BÐ-VHX thu?ng d? g?i di?n tho?i). Nhung nay, do nhi?u d?ch v? vi?n thông dã du?c ph? c?p t?i t?n vùng sâu, vùng xa (nhu di?n tho?i c? d?nh, di?n tho?i không dây, di d?ng, in-to-nét....) cho nên doanh thu c?a các di?m BÐ-VHX có xu hu?ng gi?m rõ r?t. Có th? nói, nhi?u di?m BÐ-VHX hi?n ho?t d?ng ch? y?u vì m?c dích ph?c v?, còn m?c dích kinh doanh chua d?t du?c. Cùng chung quan di?m này, Giám d?c Buu di?n t?nh Thái Nguyên, Hà Th? Noa cho bi?t, t? nam 1998 d?n nam 2006, di?m BÐ-VHX ho?t d?ng khá hi?u qu? nhung t? nam 2006 tr? l?i dây, do s? bùng n? các d?ch v? vi?n thông, công ngh? thông tin cho nên ho?t d?ng c?a các di?m BÐ-VHX b? ?nh hu?ng, ngu?i dân d?n v?i di?m BÐ-VHX thu?ng ch? còn d? d?c sách, báo mi?n phí hay s? d?ng m?t s? d?ch v? buu chính, do dó doanh thu gi?m m?nh. T?i Thái Nguyên, nam 2009, doanh thu bình quân c?a m?t di?m BÐ-VHX là 500 nghìn d?ng/di?m/tháng và ch? có kho?ng hon 50% t?ng s? di?m BÐ-VHX trên d?a bàn t?nh có doanh thu trên m?c bình quân này.


Gi?i pháp nâng cao hi?u qu?


T? tháng 9-2009 d?n nay, di?m BÐ-VHX Ôn Luong (huy?n Phú Luong, Thái Nguyên) t?p n?p ngu?i ra, vào. Nam máy tính du?c k?t n?i in-to-nét l?p d?t t?i dây lúc nào cung dông ngu?i s? d?ng d? vào m?ng. Nhân viên di?m BÐ-VHX Ôn Luong, Phan Th? H?ng cho bi?t, trung bình có 40 lu?t ngu?i/ngày t?i dây, ch? y?u d? d?c sách báo, truy c?p in-to-nét. T? khi di?m BÐ-VHX có in-to-nét, doanh thu bình quân dã tang g?p dôi (lên ba tri?u d?ng/tháng), s? ngu?i d?n cung tang g?p hai, ba l?n. Em Lý Th? Thanh Xuân, h?c sinh l?p 12 Tru?ng THPT Phú Luong cho bi?t, em thu?ng xuyên t?i di?m BÐ-VHX truy c?p in-to-nét d? tìm ki?m thông tin tuy?n sinh d?i h?c ho?c ôn thi d?i h?c qua m?ng. Cu?c phí truy c?p in-to-nét ? dây ch? là 1.500 d?ng/gi?, r? hon nhi?u so v?i bên ngoài (4.000 d?ng/gi?). Còn bác Nguy?n Ti?n Dung 82 tu?i ? xóm trung tâm, xã Ôn Luong không gi?u n?i vui m?ng nói: "Ngu?i dân xóm này bây gi? d?n dây không ch? d? d?c sách, báo mà còn truy c?p in-to-nét. T? khi di?m BÐ-VHX có in-to-nét, m?i ngu?i, nh?t là các cháu thanh, thi?u niên r?t ph?n kh?i vì tìm ki?m du?c r?t nhi?u thông tin b? ích. Trong th?i gian t?i, ch? mong di?m BÐ-VHX có thêm máy tính k?t n?i in-to-nét d? nhi?u ngu?i dân có thêm thông tin, góp ph?n nâng cao dân trí".


Ôn Luong là m?t trong 24 di?m BÐ-VHX c?a Thái Nguyên du?c k?t n?i in-to-nét t? tháng 9-2009. Ðây là k?t qu? c?a d? án "Nâng cao kh? nang s? d?ng máy tính và truy c?p in-to-nét công c?ng t?i Vi?t Nam" do Qu? D?ch v? vi?n thông công ích Vi?t Nam tri?n khai th&iacu

Theo: Báo Nhân dân

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi