Hi?u qu? ho?t d?ng c?a Kho sách luu d?ng Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh

Kho sách luu d?ng c?a Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh dã ti?p s?c cho h? th?ng thu vi?n co s? phát tri?n.

Sau 7 nam di vào ho?t d?ng (t? 2003 d?n nay), kho sách luu d?ng Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh dã góp ph?n quan tr?ng trong vi?c luân chuy?n sách v? co s? nh?m t?o dà, ti?p s?c cho m?ng lu?i thu vi?n co s? phát tri?n.Th?c hi?n Chuong trình m?c tiêu qu?c gia v? van hóa trong ho?t d?ng thu vi?n, nam 2003 kho sách luu d?ng Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh du?c thành l?p. Ð?n nay, toàn t?nh Bình Ð?nh có 56 di?m thu vi?n co s?, t? sách du?c hu?ng ngu?n sách luân chuy?n t? kho sách luu d?ng Thu vi?n t?nh, g?m: 5 thu vi?n xã; 10 t? sách thôn/khu ph? van hóa; 1 thu vi?n tu nhân (? xã Nhon Phúc, An Nhon); 35 t? sách H?i Nông dân (H?i Nông dân t?nh ph?i h?p v?i Thu vi?n t?nh) và 5 thu vi?n B? d?i Biên phòng (mô hình t? sách ph?i h?p gi?a B? ch? huy B? d?i Biên phòng t?nh và Thu vi?n t?nh, dã nâng c?p lên thành thu vi?n co s?).


Theo dó, c? 3 tháng m?t l?n ngu?n sách luân chuy?n v?i s? lu?ng 200 b?n sách/di?m du?c Kho sách luu d?ng Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh dua v? t?n noi, d?ng th?i 200 b?n sách c?a d?t luân chuy?n tru?c dó l?i du?c thu v? b? sung vào kho sách luu d?ng c?a Thu vi?n t?nh. Riêng h? th?ng t? sách c?a H?i Nông dân thì vòng quay ?y là 2 l?n/ nam cung v?i 200 b?n sách/di?m.


Ðu?c bi?t, Chuong trình m?c tiêu qu?c gia v? van hóa giai do?n 2006-2010 ti?p t?c ch? d?o xây d?ng và phát tri?n các kho sách luu d?ng luân chuy?n ? thu vi?n t?nh, thành; d?y m?nh th?c hi?n d? án c?ng c? và phát tri?n h? th?ng thu vi?n công c?ng…  Xác d?nh t?m quan tr?ng c?a công tác luân chuy?n sách, Giám d?c Thu vi?n t?nh Bình Ð?nh Võ Van Nhi?ng cho bi?t: “Song song v?i vi?c ph? sóng luân chuy?n sách d?n 56 di?m nhu lâu nay, ho?t d?ng phát tri?n tuy?n thu vi?n co s?, t? sách s? di vào tr?ng tâm hon. T? mô hình t? sách ph?i h?p c?a B? d?i biên phòng ho?t d?ng hi?u qu?, vuon lên thành thu vi?n, Thu vi?n t?nh s? ch?n nh?ng t? sách c?a H?i Nông dân ho?t d?ng hi?u qu? nh?t d? d?u tu, “b?y” lên thành thu vi?n nh?m m? r?ng d?i tu?ng ph?c v? là c? c?ng d?ng dân cu”.

Theo Cema.gov.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi