Khi nào cháu lớn, cháu sẽ trở thành nhà văn!

Khi nào cháu lớn, cháu sẽ trở thành nhà văn!

Nhiều năm về trước, tại một thị trấn nhỏ ở miền nam California, có cô bé ngày nào cũng mang một chồng sách ở thư viện về nhà.Cô bé thích đọc sách. Nên ngày nào cô bé cũng đi bộ tới thư viện, lục tung phần sách dành cho thiếu nhi - chỉ là một góc nhỏ trong phòng sách.L?i h?a là di?u c?n ph?i gi?. Và u?c mo cung v?y.

Nhi?u nam v? tru?c, t?i m?t th? tr?n nh? ? mi?n nam California, có cô bé ngày nào cung mang m?t ch?ng sách ? thu vi?n v? nhà.

Cô bé thích d?c sách. Nên ngày nào cô bé cung di b? t?i thu vi?n, l?c tung ph?n sách dành cho thi?u nhi - ch? là m?t góc nh? trong phòng sách. Ch?ng bao lâu sau, cô bé "phiêu luu" xa hon, t?i nh?ng giá sách khác, nh?t là giá sách có d? "sách m?i".

M?t ngày, cô bé "t? thú" m?c tiêu c?a mình v?i ngu?i th? thu:

- Khi nào cháu l?n, cháu s? tr? thành nhà van. Cháu s? vi?t sách!

Ngu?i th? thu già, tóc b?c, có n? cu?i hi?n h?u, ng?ng lên và xoa d?u cô bé:

- Khi nào cháu vi?t du?c sách, cháu nh? mang d?n dây và chúng ta s? cùng d?t nó lên giá "sách m?i" nhé?

- Cháu h?a! - Cô bé g?t d?u, cu?i r?ng r?.

Cô bé l?n lên và gi?c mo c?a cô cung v?y. Khi h?c l?p 9, cô bé làm thêm ? m?t t? báo nh?, du?c 1,5 dôla/tu?n. Nhung ti?n ch?ng là gì so v?i ni?m vui du?c nhìn th?y bài c?a mình trên báo.

Nhung vi?t m?t quy?n sách v?n là m?t u?c mo r?t xa.


Cô bé d?n tr? thành biên t?p viên c?a t? báo d?a phuong, r?i k?t hôn, r?i chuy?n di noi khác, nhung u?c mo không m? di.

Cu?i cùng, cô bé - lúc này dã là m?t cô gái tru?ng thành - b?t tay vào m?t cu?n sách. Cu?n sách dó b? 2 nhà xu?t b?n t? ch?i. Nhung cô không b? cu?c. Cô vi?t l?i t? d?u.

Xu?t b?n sách không ph?i chuy?n m?t sáng m?t chi?u, nên c? ph?n vi?t và phát hành m?t t?i 2 nam. Khi nh?n du?c b?n in d?u tiên, cô b?t khóc. Cô gái ôm l?y quy?n sách, nhu ôm l?y u?c mo c?a mình trong tay.


Ngu?i d?u tiên cô gái nghi d?n là ngu?i th? thu ? thu vi?n nhi?u nam v? tru?c, và l?i h?a c?a mình. Cô g?i di?n v? thu vi?n. Ngu?i th? thu dã m?t vài nam tru?c. Cô gái k? l?i câu chuy?n v? cô bé 10 tu?i v?i l?i h?a v? cu?n sách. Ông giám d?c thu vi?n d?ng ý d? cô dem sách t?i.


Cô tìm th?y m?t thu vi?n l?n và hi?n d?i ? khu ph? ngày xua. Nhung nh?ng can phòng v?n b? trí nhu v?y. Nh?ng nhân viên thu vi?n vui m?ng chào dón cô. Và cô t?ng h? nh?ng cu?n sách c?a mình, cung nhu m?t cu?n cho ph?n "sách m?i".

Cô gái khóc khi d?t cu?n sách c?a mình lên giá. Ðó là th?i di?m ch?ng minh r?ng u?c mo du?c th?c hi?n và l?i h?a du?c gi?. Dù m?t t?i 28 nam.

Cô gái ôm t?ng nhân viên thu vi?n d? t?m bi?t. Lúc dó h? m?i l?y ra m?t phong bì l?n, nói r?ng ngu?i th? thu tru?c dây mu?n m?nh bìa bên trong phong bì s? du?c dính lên giá "sách m?i" khi nào cô gái quay l?i.

Và h? làm theo.

Ðó là m?t t?m bìa ghi dòng ch?: "Jann yêu quý, chúc m?ng cháu tr? l?i".

antabuse

Here you can easly buy cheap disulfiram. Trusted antabuse pills. Here you can easly buy antabuse cheap.

Theo hoahoctro.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác