Ch?p ch?ng s? hóa sách

S? lu?ng sách, tài li?u du?c s? hóa còn chua nhi?u. ?nh: Ð?c Long

Theo các chuyên gia, v?i vi?c t?o ra thu vi?n ?o, s? hóa giúp ngu?i d?c d? dàng truy c?p mi?n phí d? t?i v? các tài li?u h?u ích ph?c v? vi?c nghiên c?u, h?c t?p. Ðó là kho lu?n án, lu?n van, các nghiên c?u khoa h?c, sách giáo trình, sách tham kh?o, van b?n c?…Trong th?i d?i công ngh? thông tin phát tri?n m?nh m? nhu hi?n nay, vi?c s? hóa các lo?i sách, tài li?u luu tr? nh?m chia s?, cung c?p thông tin tu li?u m?t cách nhanh chóng dang tr? nên b?c thi?t.


Hi?n các thu vi?n t?i Vi?t Nam cung dang tri?n khai các k? ho?ch s? hóa sách, tài li?u song th?c t? cho th?y, công vi?c này t?i nhi?u noi m?i ch? d?ng ? m?c th? nghi?m.


Theo ông Duong Vi?t Ð?c, Tru?ng phòng Tin h?c Trung tâm luu tr? qu?c gia III, s? hóa ? Vi?t Nam phát tri?n r?t ch?m. Ông Ð?c nh?n d?nh, ph?i m?t 5 nam n?a, v?n d? này m?i th?c s? thu hút du?c s? quan tâm c?a các co quan ch?c nang d? có co h?i và di?u ki?n phát tri?n m?nh.


Chua th?m tháp


V?i m?t kh?i lu?ng tài li?u d? s?, Thu vi?n ÐH qu?c gia Hà N?i hi?n có 128.000 d?u sách, 2.145 d?u báo và t?p chí, 4.000 lu?n án, lu?n van...


Tuy nhiên, cách dây 3 nam, thu vi?n m?i ti?n hành th? nghi?m s? hóa và d?n nay m?i du?c v?n v?n… 4 quy?n. Hi?n các sách dã du?c s? hóa nói trên dã du?c d?y lên trang web: www.lic.vnu.vn.


Tuong t?, công tác s? hóa cung dang du?c Thu vi?n Quân d?i ti?n hành th? nghi?m. Chính vì v?y, theo Ð?i tá Ngô Qu?c Chung, giám d?c Thu vi?n quân d?i, tài li?u s? hóa cung chua dáng k?.


Tuong t?, vi?c tri?n khai s? hóa  tài li?u t?i Trung tâm luu tr? qu?c gia III (thu?c C?c luu tr? van thu nhà nu?c) cung m?i du?c ti?n hành vài nam nay và s? tài li?u du?c s? hóa còn khá khi?m t?n.


Trong khi dó, sau 7 nam ho?t d?ng, các nhân viên s? hóa c?a Thu vi?n Qu?c Gia dã s? hóa du?c hon 4.000 thu t?ch Hán Nôm. T? 2006, thu vi?n này dã ph?i h?p v?i H?i b?o t?n di s?n ch? Nôm xây d?ng m?t thu vi?n s?. Trong thu vi?n s?, có nhi?u b?n van chua t?ng du?c ra m?t th? gi?i vì tính ch?t d?c bi?t c?a lo?i thu t?ch này.


Cu?i tháng 4 t?i, Thu vi?n s? hoàn thi?n 800.000 trang v? sách Ðông Duong c?. D? ki?n, t?t c? lu?n án, lu?n van dang du?c luu tr? cung s? du?c dua lên m?ng: www.thuvienquocgia.vn vào tháng 10 nam nay. Tuy nhiên, m?t cán b? c?a Thu vi?n cho r?ng, s? tài li?u và sách du?c s? hóa chua th?m tháp gì v?i kh?i lu?ng d?u sách và tài li?u kh?ng l? mà Thu vi?n dang luu gi?.


Vu?ng “rào c?n” b?n quy?n, v?n d?u tu


Theo các chuyên gia, v?i vi?c t?o ra thu vi?n ?o, s? hóa giúp ngu?i d?c d? dàng truy c?p mi?n phí d? t?i v? các tài li?u h?u ích ph?c v? vi?c nghiên c?u, h?c t?p. Ðó là kho lu?n án, lu?n van, các nghiên c?u khoa h?c, sách giáo trình, sách tham kh?o, van b?n c?…


Ti?n si Nguy?n Huy Chuong, giám d?c Thu vi?n ÐH Qu?c gia Hà N?i cho bi?t, nh?ng l?i ích mà s? hóa dem l?i thì h?u nhu ai cung nh?n th?y. Tuy nhiên, di?u khi?n nh?ng ngu?i làm công tác s? hóa e ng?i nh?t v?n là v?n d? b?n quy?n. M?i dây hãng Google dã ph?i xin l?i các nhà van Trung Qu?c vì dã t? ý s? hóa tác ph?m c?a h?.


Trong khi dó, Vi?t Nam v?n chua có ch? truong, chính sách c? th? nào v? v?n d? b?n quy?n. Hi?n nay, r?t ít tác gi? t? nguy?n t?ng sách d? ph?c v? công tác s? hóa. M?t vài ngu?i còn chia s? th?ng th?n r?ng, h? không thích s? hóa mà ch? mu?n gi? sách d? xu?t b?n và tái b?n vì k? muu sinh.


Bênh c?nh dó, vi?c thi?u thi?t b?, phuong ti?n cung là m?t tr? ng?i l?n d?i v?i công tác s? hóa. Tru?ng ban Tin h?c, Thu vi?n Qu?c gia, ông Doãn Anh Ð?c cho hay, vi?c d?u tu trang thi?t b? cho s? hóa ? Thu vi?n ch? ? m?c trung bình, chua có di?u ki?n mua các máy móc hi?n d?i (m?t chi?c máy scan t?t, ch?y nhanh có giá kho?ng 4 t? d?ng).


Do dang ch? Chính ph? phân b? kinh phí, nên d?n nay, thu vi?n m?i ch? th?c hi?n s? hóa trên quy mô nh? l?, do thi?u v?n.


Thu vi?n Qu?c gia b?t d?u tri?n khai d? án xây d?ng thu vi?n trên Internet t? nam 2009.

B?ng vi?c k?t h?p v?i B? GD – ÐT, d? ki?n các ch? b?n c?a các lu?n án, lu?n van b?o v? trong nu?c ho?c c?a ngu?i Vi?t Nam b?o v? ? nu?c ngoài cung s? du?c dua vào thu vi?n này.

Trong khi dó, Thu vi?n ÐH Qu?c gia Hà N?i cung có k? ho?ch s? hóa các giáo trình không bán trên th? tru?ng, ch? y?u là giáo trình chuyên ngành, nh?m giúp  sinh viên không ph?i h?c chay.

Theo Báo Ð?t Vi?t

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi