Nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những trang phục riêng phong phú và rất độc đáo. Trang phục phụ nữ gắn bó mật thiết với cuộc sống, là dấu hiệu thông tin để nhận biết tộc người sau ngôn ngữ.

Trang ph?c ph? n? không ch? ph?n ánh trình d? phát tri?n kinh t? - xã h?i mà còn th? hi?n t?p quán, n?p s?ng, trình d? th?m m? và van hoá các dân t?c, trong dó có trang ph?c c?a ngu?i ph? n? các dân t?c thi?u s? vùng Nam B?.

Trang ph?c truy?n th?ng ngày thu?ng c?a ph? n? Khmer là áo dài (t?m-vông, cung có ngu?i g?i là áo c? b?ng) và v?n xà-rông. Xà-rông là m?t m?nh th? c?m r?c r? trang trí nhi?u ho? ti?t hoa van, nhung hình chám là hoa van ch? d?o, kích thu?c r?ng kho?ng 1m dài 3,5 m khi m?c thì cu?n l?i che n?a  ngu?i phía du?i. Vào m?i d?p l? t?t, lên chùa l? Ph?t h? m?c xà-rông có dính chu?i h?t cu?m ? c?p. Áo  t?m-vông d?t b?ng to t?m, s?i bông, hay ch? kim tuy?n v?i các lo?i hoa van khác nhau màu tr?ng h?ac vàng ch? d?o. Ð? tôn thêm nét d?u dàng uy?n chuy?n d?y n? tính trong b? l? ph?c này không th? thi?u “Sbay” - m?t lo?i khan l?a xanh m?m m?i, cu?n chéo t? vai trái xu?ng bên su?n ph?i. Trong dám cu?i, cô dâu m?c áo dài màu vàng thêu kim tuy?n và dính h?t cu?m, h?t kim sa r?c r? ? phía tru?c. Ð?c dáo hon, trên d?u cô dâu còn d?i chi?c mão “kha-ba-lòn-c?t” nhu m?t vuong mi?n nh? xinh x?n du?c làm t? h?t cu?m và hàng tram chi?c cánh c?ng màu xanh bi?c c?a loài b? cánh cam (ngu?i Khmer g?i là con Chil-vít). N?u khan “Sbay” trong b? l? ph?c màu xanh thì Sbay c?a cô dâu b?ng v?i d?t kim màu vàng và du?c dính hàng ngàn h?t kim sa nh? xíu sáng l?p lánh t?o nên nhi?u mô-típ hoa van vui m?t hình cánh Trang s?c c?a ngu?i Khmer ch? y?u th? hi?n v? d?p th?m m? và s? hài hoà v?i váy, áo d?ng th?i cung mang ý nghia c?a tín ngu?ng truy?n th?ng.

Ph? n? dân t?c Khmer di l? chùa (?nh ST)

Ph? n? dân t?c Cham có trang ph?c ph? bi?n là váy và áo dài. Riêng váy du?c chia thành hai lo?i: lo?i váy qu?n b?ng m?t t?m v?i v?i hai mép v?i không khâu dính l?i, khi m?c c?p váy du?c x?p n?p và l?n vào bên trong có tác d?ng gi? eo hông. Lo?i th? hai du?c khâu l?i thành hình ?ng tròn. Váy m?t màu g?i là Ban, n?u có hoa van thì g?i là Ban Koh ho?c pha thêm m?t s?i kim tuy?n khi d?t g?i là Ban Talay Muh. Lo?i màu áo ngu?i Cham ua thích nh?t thu?ng có màu tuoi và sáng nhu màu chàm, xanh l?c, h?ng. Bi?u hi?n rõ nh?t ? trang ph?c ph? n? Cham là hai lo?i áo dài truy?n th?ng Ao Tah và Ao Doa Bong. Lo?i th? nh?t dành cho gi?i tr?, chi?u dài chi?c áo d?n d?u g?i ho?c quá m?t chút, cánh tay dài d?n khu?u tay, nhung không bó sát. C? áo lo?i này thu?ng hình tròn, khoét r?ng d? l? các vòng dây trang s?c b?ng vàng hay b?c. Lo?i th? hai du?c dùng cho ph? n? dã có ch?ng và l?n tu?i. Chi?u dài ph? chùng gót chân, ôm sát thân ngu?i, khi m?c ph? trùm lên váy t?o cho dáng di uy?n chuy?n và làm n?i b?t nét d?p thân hình. ? hai bên hông có các du?ng m? ngay eo và có hàng khuy b?m ho?c nút dính d? bó sát eo. Ði?m d?c bi?t ? lo?i váy này là c? áo luôn thi?t k? theo hình trái tim vì theo quan di?m c?a ngu?i Cham, dó là tu?ng trung cho lòng chung th?y. Nhìn chung, tùy theo ho?t d?ng c?a xã h?i, mà ph? n? Cham có nh?ng lo?i y ph?c khác nhau.

Ph? n? dân t?c Hoa trong ngày h?i van hoá (?nh ST)

Thu?ng ngày, ph? n? dân t?c Hoa m?c áo ng?n, nút áo bên su?n ph?i kéo t? c? xu?ng, c? áo hoi cao, tay áo quá kh?y tay. Qu?n c?a ph? n? ngu?i Hoa ?ng h?p, cao trên m?t cá chân. Trong ngày l? T?t, ph? n? ngu?i Hoa thu?ng m?c m?t lo?i áo váy may dài, ôm ngang hông, x? tà du?i ph?n dùi mà ngu?i Vi?t quen g?i là “Xu?n xám”, còn ngu?i Hoa g?i là “Chuy?n ch?”. Màu s?c trang ph?c c?a h?, nh?t là các thi?u n? thích màu h?ng ho?c màu d?, cùng v?i các s?c màu d?m. Lo?i áo váy này thu?ng di v?i các lo?i trang s?c nhu vòng c?, vòng tay, bông tai t?o nên m?t v? duyên dáng, tr? trung. Ph? n? lao d?ng ngu?i Hoa thu?ng deo m?t chi?c d?u b?ng v?i d? d?u con, chi?c d?u v?i có tua quàng v? phía tru?c. Ð?a bé n?m trên lung m? còn ngu?i m? làm vi?c và di l?i r?t d? dàng và thu?n ti?n.

birth control pills

Secure birth control pills generic. There he could simply purchase birth control pills generic.There man should simply purchase generic birth control pills.

Theo cema.gov.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác