Nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những trang phục riêng phong phú và rất độc đáo. Trang phục phụ nữ gắn bó mật thiết với cuộc sống, là dấu hiệu thông tin để nhận biết tộc người sau ngôn ngữ.

Trang ph?c ph? n? không ch? ph?n ánh trình d? phát tri?n kinh t? - xã h?i mà còn th? hi?n t?p quán, n?p s?ng, trình d? th?m m? và van hoá các dân t?c, trong dó có trang ph?c c?a ngu?i ph? n? các dân t?c thi?u s? vùng Nam B?.

Trang ph?c truy?n th?ng ngày thu?ng c?a ph? n? Khmer là áo dài (t?m-vông, cung có ngu?i g?i là áo c? b?ng) và v?n xà-rông. Xà-rông là m?t m?nh th? c?m r?c r? trang trí nhi?u ho? ti?t hoa van, nhung hình chám là