Tháng Sách Kim Ð?ng và Big Sale vui hè!


Nh?m khuy?n khích các em thi?u nhi ch? d?ng d?n v?i sách, d?c sách và có nh?ng câu chuy?n b? ích, lý thú trong nh?ng tháng ngh? hè, NXB Kim Ð?ng t? ch?c chuong trình tri ân d?c gi? THÁNG SÁCH KIM Ð?NG.

 

Ngu?i La Chí ? Vi?t Nam (The Lachi In Vietnam)


Cu?n sách ?nh Ngu?i La Chí ? Vi?t Nam không nh?ng ch? gi?i thi?u v?i b?n d?c nh?ng nét tiêu bi?u, d?c s?c trong van hóa La Chí, mà còn góp ph?n kh?ng d?nh nh?ng dóng góp c?a c?ng d?ng La Chí d?i v?i n?n van hóa Vi?t Nam, d?m dà b?n s?c dân t?c, phong phú và da d?ng.

 

Ngu?i L? ? Vi?t Nam (The L? In Vietnam)


Cu?n sách ?nh Ngu?i L? ? Vi?t Nam không nh?ng gi?i thi?u v?i b?n d?c nh?ng nét tiêu bi?u, d?c s?c trong van hóa L?, mà còn góp ph?n kh?ng d?nh nh?ng dóng góp c?a c?ng d?ng này trong b?c tranh t?ng th? van hóa Vi?t Nam, d?c s?c, phong phú và da d?ng.

 

Ngu?i Phù Lá ? Vi?t Nam (The Phula In Vietnam)


N?m trong b? sách ?nh v? 54 dân t?c Vi?t Nam, Nhà xu?t b?n Thông T?n ti?p t?c cho ra m?t b?n d?c cu?n sách ?nh "Ngu?i Phù Lá ? Vi?t Nam". Nh?ng bài vi?t ng?n g?n, cô d?ng c?a các chuyên gia dân t?c h?c trong cu?n sách, nh?ng b?c ?nh mà chúng tôi dày công suu t?m t? r?t nhi?u ngu?n khác nhau dã th? hi?n khá chân th?c, sinh d?ng nh?ng nét d?c s?c v? van hóa t?c ngu?i c?a d?ng bào Phù Lá.
 

Ngu?i Hà Nhì ? Vi?t Nam (The Hà Nhì In Vietnam)


"Ngu?i Hà Nhì ? Vi?t Nam" gi?i thi?u v?i b?n d?c nh?ng nét van hoá tiêu bi?u, d?c s?c c?a dân t?c Hà Nhì, d?ng th?i cung góp ph?n b?o t?n và phát huy b?n s?c van hoá c?a c?ng d?ng các dân t?c Vi?t Nam.

 

Ngu?i Nùng ? Vi?t Nam (The Nung In Vietnam)


Cu?n Ngu?i Nùng ? Vi?t Nam du?c biên so?n nh?m gi?i thi?u nh?ng nét d?c s?c trong d?i s?ng, t?p t?c, van hóa c?a ngu?i Nùng ? Vi?t Nam. Ð?c bi?t thông qua nh?ng hình ?nh d?c dáo d? ngu?i d?c có b?c tranh toàn c?nh v? dân t?c này.

 

Vi?t Nam s?c màu 54 dân t?c anh em


“... Ð?ng bào Kinh hay Th?, Mu?ng hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðang hay Ba Na và các dân t?c thi?u s? khác, d?u là con cháu Vi?t Nam, d?u là anh em ru?t th?t. Chúng ta s?ng ch?t có nhau, su?ng kh? cùng nhau, no dói giúp nhau...”.

 

Ngu?i Giáy ? Vi?t nam


Dân t?c Giáy là m?t c?ng d?ng cu dân thi?u s? thu?c nhóm ngôn ng? Tày - Thái, sinh s?ng b?ng canh tác lúa nu?c, cu trú ch? y?u ? các t?nh vùng núi phía B?c Vi?t Nam.

 

Ngu?i Hà Nhì ? Hu?i Luông


Trân tr?ng gi?i thi?u cùng b?n d?c cu?n sách có nhi?u di?u m?i l?, h?p d?n và d?c dáo v? m?t nhóm d?a phuong c?a dân t?c Hà Nhì ? nu?c ta./.

 

Ngu?i Sán Dìu ? Vinh Phúc


Trong nh?ng nam qua, vi?c nghiên c?u, suu t?m, b?o t?n các giá tr? truy?n th?ng c?a các dân t?c thi?u s? ? Vinh Phúc nói chung và d?ng bào dân t?c Sán Dìu nói riêng du?c quan tâm d?u tu và bu?c d?u thu du?c k?t qu? nh?t d?nh...

 

Ngày d?c Sách Vi?t Nam nên ch?n ngày nào


Van hóa d?c là m?t b? ph?n c?u thành n?n van hóa, là m?t trong nh?ng d?ng l?c thúc d?y s? hình thành và phát tri?n con ngu?i m?i, nh?ng công dân d? thích ?ng v?i s? phát tri?n hi?n d?i, xã h?i d?a trên n?n t?ng c?a n?n kinh t? tri th?c.

 

Kho tàng t?c ng? và thành ng? dân gian M’Nông


Ta b?t g?p ? cu?n sách này l?i “tu duy dân gian”; ngh? thu?t ngôn t? dân gian, các cách ?n d? thu?ng th?y và cái d?c dáo c?a thành ng?, t?c ng? c?a các dân t?c mi?n núi.

 

S? thi làm giàu n?n van h?c da dân t?c Viê?t Nam


Truy?n th?ng van h?c ngu?i Kinh thi?u s? thi, dó là s? thi?u khuy?t c?a m?t n?n van h?c l?n. Bù l?i, các dân t?c thi?u s? anh em khác trên d?t nu?c da dân t?c Vi?t Nam, th? lo?i van h?c dài hoi này thì vô s?.

 

Ngh? th? công truy?n th?ng c?a các dân t?c Tây Nguyên


Linh Nga Niê Kdam, nh?c si, nhà nghiên c?u van hóa Tây Nguyên, là m?t cái tên n?i ti?ng nhu là s? tiêu bi?u cho van hóa các dân t?c Tây Nguyên...

 

Van hóa b?n mu?ng Vi?t Nam


Sách trình bày nh?ng co s? lý lu?n v? s? hình thành van hóa b?n mu?ng, dua ra các câu chuy?n dân gian c?a các dân t?c Vi?t Nam

 
1234
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi