Phơớng Pùa - Phường Bùa
Hầu hết trong các ngày lễ hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng đối với dân tộc Mường bao giờ cũng rộn rã tiếng Cồng Chiêng. Cùng với lời ca tiếng hát và những điệu múa mang đậm màu sắc bản làng.