Luật Thư viện - bước tiến quan trọng của văn hóa đọc

Dự thảo luật thư viện

Trong chương trình họp của Quốc hội khóa XIII, Luật Thư viện sẽ được bàn thảo, thông qua và ban hành. Sự ra đời của Luật Thư viện được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới văn hóa đọc, tạo nền tảng cho một xã hội đọc.

Theo dự thảo lần II của Luật Thư viện, thư viện là một thiết chế văn hóa, thông tin, thông qua việc lưu giữ và phổ biến giá trị vốn tài liệu đến với công chúng nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bảo tồn và phát huy giá trị tri thức của nhân loại.

Việc xếp hạng thư viện được căn cứ vào 4 tiêu chuẩn cơ bản, bao gồm: Số lượng, loại hình và giá trị vốn tài liệu thư viện; Cơ sở vật chất và trang thiết bị, kỹ thuật; Mức độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin đối với người đọc.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, điều 28 của Dự thảo Luật Thư viện quy định, Nhà nước thực hiện chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, phát triển nguồn nhân lực cho thư viện. Cùng đó, luật cũng khuyến khích xã hội hóa hoạt động thư viện. Đặc biệt, các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho thư viện được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho thư viện được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho thư viện; đóng góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp thư viện được xem xét ghi nhận bằng hình thức thích hợp theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Luật Thư viện cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện. Đó là các hành vi tàng trữ và đưa lên mạng thông tin máy tính trái phép các tài liệu có nội dung chống lại Nhà nước XHCN Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phẩm phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân; tài liệu xuất bản bất hợp pháp; tiết lộ các tài liệu bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của công dân hiện đang lưu giữ trong thư viện…

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác