Lu?t Thu vi?n - bu?c ti?n quan tr?ng c?a van hóa d?c

D? th?o lu?t thu vi?n

Trong chuong trình h?p c?a Qu?c h?i khóa XIII, Lu?t Thu vi?n s? du?c bàn th?o, thông qua và ban hành. S? ra d?i c?a Lu?t Thu vi?n du?c k? v?ng s? có tác d?ng tích c?c t?i van hóa d?c, t?o n?n t?ng cho m?t xã h?i d?c.

Theo d? th?o l?n II c?a Lu?t Thu vi?n, thu vi?n là m?t thi?t ch? van hóa, thông tin, thông qua vi?c luu gi? và ph? bi?n giá tr? v?n tài li?u d?n v?i công chúng nh?m gi?i thi?u tri th?c thu?c các linh v?c c?a d?i s?ng xã h?i, dáp ?ng nhu c?u thông tin, h?c t?p, nghiên c?u và gi?i trí c?a m?i t?ng l?p nhân dân, góp ph?n quan tr?ng trong vi?c nâng cao dân trí, dào t?o nhân l?c, b?i du?ng nhân tài, phát tri?n khoa h?c, công ngh?, kinh t?, van hóa, ph?c v? công cu?c công nghi?p hóa, hi?n d?i hóa d?t nu?c. B?o t?n và phát huy giá tr? tri th?c c?a nhân lo?i.

Vi?c x?p h?ng thu vi?n du?c can c? vào 4 tiêu chu?n co b?n, bao g?m: S? lu?ng, lo?i hình và giá tr? v?n tài li?u thu vi?n; Co s? v?t ch?t và trang thi?t b?, k? thu?t; M?c d? chu?n hóa d?i ngu cán b? chuyên môn, nghi?p v?; M?c d? dáp ?ng nhu c?u thông tin d?i v?i ngu?i d?c.

Ð?i v?i công tác d?u tu xây d?ng co s? v?t ch?t, di?u 28 c?a D? th?o Lu?t Thu vi?n quy d?nh, Nhà nu?c th?c hi?n chính sách d?u tu xây d?ng co s? v?t ch?t, kinh phí ho?t d?ng, phát tri?n ngu?n nhân l?c cho thu vi?n. Cùng dó, lu?t cung khuy?n khích xã h?i hóa ho?t d?ng thu vi?n. Ð?c bi?t, các kho?n d?u tu, dóng góp, tài tr? c?a doanh nghi?p cho thu vi?n du?c tr? khi tính thu nh?p ch?u thu? theo Lu?t Thu? thu nh?p doanh nghi?p. Các kho?n dóng góp, tài tr? c?a cá nhân cho thu vi?n du?c xem xét d? mi?n, gi?m thu? thu nh?p d?i v?i ngu?i có thu nh?p cao theo quy d?nh c?a Chính ph?. Co quan, t? ch?c, cá nhân d?u tu xây d?ng công trình ph?c v? cho thu vi?n; dóng góp, tài tr?, ?ng h? ti?n ho?c hi?n v?t d? phát tri?n s? nghi?p thu vi?n du?c xem xét ghi nh?n b?ng hình th?c thích h?p theo quy d?nh c?a pháp lu?t.

D? th?o Lu?t Thu vi?n cung quy d?nh nh?ng hành vi b? nghiêm c?m trong ho?t d?ng thu vi?n. Ðó là các hành vi tàng tr? và dua lên m?ng thông tin máy tính trái phép các tài li?u có n?i dung ch?ng l?i Nhà nu?c XHCN Vi?t Nam, phá ho?i kh?i d?i doàn k?t toàn dân; tuyên truy?n b?o l?c, chi?n tranh xâm lu?c, gây h?n thù gi?a các dân t?c và nhân dân các nu?c; truy?n bá tu tu?ng, van hóa ph?m ph?n d?ng, l?i s?ng dâm ô, d?i tr?y, các hành vi t?i ác, t? n?n xã h?i, mê tín d? doan; phá ho?i thu?n phong m? t?c c?a dân t?c; xuyên t?c l?ch s?, ph? nh?n thành t?u cách m?ng, xúc ph?m vi nhân, anh hùng dân t?c, vu kh?ng, xúc ph?m uy tín c?a t? ch?c, danh d? và nhân ph?m c?a công dân; tài li?u xu?t b?n b?t h?p pháp; ti?t l? các tài li?u bí m?t Nhà nu?c, bí m?t d?i tu c?a công dân hi?n dang luu gi? trong thu vi?n…

Theo Báo Quân Ð?i Nhân Dân

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi