Thi dua xây d?ng Thu vi?n thân thi?n trên c? nu?c

H?c sinh d?c sách trong thu vi?n tru?ng - ?nh minh h?a

B? Van hóa, Th? thao và Du l?ch (VHTTDL) dã ph?i h?p v?i H?i Thu vi?n Vi?t Nam (HTVVN) phát d?ng phong trào thi dua “Xây d?ng thu vi?n thân thi?n nam 2011-2012” trong toàn m?ng lu?i thu vi?n c? nu?c.

M?c tiêu c?a phong trào thi dua này là d? các thu vi?n th?c s? tr? thành trung tâm van hóa, m?t môi tru?ng thu hút, h?p d?n ngu?i d?c, t?o di?u ki?n d? ngu?i d?c có th? du?c s? d?ng các d?ch v? thu vi?n m?t cách t?t nh?t.

Ð?ng th?i, nâng cao hi?u qu? ph?c v? xã h?i c?a thu vi?n, xây d?ng nh?ng thu vi?n, cán b? thu vi?n di?n hình tiên ti?n. Trên co s? dó l?a ch?n nh?ng cá nhân tiêu bi?u xu?t s?c d? ngh? Ð?i h?i cán b? thu vi?n các nu?c Ðông Nam Á l?n th? XV t?i Indonesia khen thu?ng.

B? VHTTDL kêu g?i toàn th? thu vi?n, các phân h?i, chi h?i và liên chi h?i tích c?c hu?ng ?ng phong trào thi dua t?o nên nhi?u thu vi?n thân thi?n, góp ph?n nâng cao d?i s?ng van hóa d?c c?a nhân dân.

5 tiêu chí thi dua xây d?ng TVTT nam 2011-2012:

1. Thu vi?n có môi tru?ng xanh, s?ch, d?p, bài trí th?m m?, h?p d?n b?n d?c, thu?ng xuyên b? sung sách báo m?i; kho tàng s?ch s?, ngan n?p và du?c b?o qu?n t?t;

2. Th? t?c dang ký c?p th? b?n d?c don gi?n, nhanh g?n; th?i gian m? c?a h?p lý phù h?p v?i di?u ki?n làm vi?c c?a b?n d?c;

3. T? ch?c t?t h? th?ng tra c?u tài li?u và thông tin; ?ng d?ng công ngh? thông tin có hi?u qu? ph?c v? b?n d?c;

4. Cán b? có trình d? chuyên môn, ph?c v? t?n tình, chu dáo du?c b?n d?c quý m?n; có nh?ng sáng ki?n trong vi?c dua sách báo ph?c v? c?ng d?ng d?t hi?u qu? cao, du?c c?ng d?ng công nh?n;

5. Tích c?c xây d?ng m?ng lu?i thu vi?n, t? sách co s? và t? ch?c t?t công vi?c luôn chuy?n sách trên d?a bàn.

Theo Chinhphu.vn

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi