Báo d?ng tình tr?ng thu vi?n v?ng ng?t sinh viên

Thu vi?n v?ng v?

Không ch? th? o, ph?n l?n SV hi?n nay v?n chua ý th?c du?c vi?c s? d?ng thu vi?n ph?c v? cho công vi?c h?c t?p. Ði?u dáng bu?n hon, nhi?u SV còn bi?n thu vi?n thành noi “tá túc” ngh? trua ho?c noi s? d?ng wifi, internet mi?n phí.

Xây d?ng khang trang v?n chua “hút” sinh viên

Hi?n nay nhi?u tru?ng ÐH, CÐ dã d?u hàng ch?c t? d?ng cho vi?c xây d?ng h? th?ng thu vi?n hi?n d?i, khang trang. Trong s? dó ph?i k? d?n là Trung tâm thu vi?n ÐH Bách Khoa, KTQD, ÐHQG Hà N?i… du?c xem là m?t trong nh?ng thu vi?n hàng d?u Vi?t Nam.

Tuy nhiên, d?u tu nhung v?n chua “hút” SV khi mà ý th?c s? d?ng thu vi?n ph?c v? cho công vi?c h?c t?p c?a h? còn kém. Th?i gian SV cham ch? t?i thu vi?n nh?t t?p trung vào các mùa thi cu?i k? tháng 12 và tháng 6, d?n d?n tình tr?ng nhi?u thu vi?n tr? nên “quá t?i”. Trái l?i, vào các ngày thu?ng, các thu vi?n ph?n l?n roi vào tình c?nh thua th?t SV.

 

Thu vi?n du?c xây d?ng khang trang nhung v?ng hoe sinh viên. ?nh ch?p t?p Phòng d?c báo, t?p chí c?a ÐH KHXH&NV

T?i Phòng ph?c v? b?n d?c tru?ng ÐH KHXH&NV – KHTN, vào ngày gi?a tu?n, các phòng d?c báo, t?p chí, phòng t? h?c ch? r?i rác m?t vài SV lui t?i. Thu vi?n KTX M? Trì (182 Luong Th? Vinh) cung không khá hon là m?y, khi ph?n l?n s? ngu?i d?n tra c?u tài li?u không ph?i là SV, mà ch? y?u là các em h?c sinh THPT chuyên KHTN d?n ôn thi ÐH.

Thu vi?n T? Quang B?u ÐH Bách Khoa là công trình k? ni?m 50 nam thành l?p tru?ng, v?i tòa nhà g?m 10 t?ng, ph?c v? cùng lúc hon 2000 SV và m? c?a c? ngày th? 7 và ch? nh?t. Nhung tình tr?ng gh? tr?ng b? không v?n luôn x?y ra. Ch? m?t s? ít SV d?n tìm ki?m tài li?u làm ti?u lu?n, d? án ho?c nghiên c?u khoa h?c.

Ði?m thu hút nh?t trong thu vi?n các tru?ng ÐH v?n là phòng Internet, nhung th?t dáng bu?n khi SV d?n dây không ch? v?i m?c dích h?c t?p mà còn d? du?c s? d?ng Internet mi?n phí nhu ? ÐH KTQD, ÐH Bách Khoa…

Tìm d?n thu vi?n ch? d?... ngh? trua

Hi?n nay h?u h?t các tru?ng ÐH, CÐ d?u dã chuy?n sang phuong th?c dào t?o theo tín ch?, gi?m gi? h?c lý thuy?t và tang gi? t? h?c c?a SV. Ngu?i h?c s? ch? d?ng l?a ch?n cho mình m?t th?i khóa bi?u h?p lý, có th? h?c d?n ti?t ho?c h?c dàn tr?i. B?i v?y có nh?ng SV ch? h?c m?t bu?i sáng ho?c chi?u, th?m chí ch? h?c 3/7ngày trong tu?n.

 

N?u có d?n, thì cung tìm m?t gi?c ng? trua ?m áp. ?nh ch?p t?i Thu vi?n tru?ng ÐH KHXH&NV HN

Th?i gian r?nh r?i, nhung không ph?i SV nào cung ý th?c tìm d?n thu vi?n d? t? h?c. KTX M? Trì hi?n có hon 2000 SV, thay vào vi?c lên thu vi?n ph?n dông sinh viên ch? y?u ch? giam mình ? trong phòng. Theo Ph?m Th? Ngân, phòng 301 nhà C1 cho bi?t: “Ph?i t?i cu?i k? khi ch?u áp l?c thi c? b?n em m?i thu?ng lên thu vi?n. Còn gi? lên d?y ch? thêm bu?n ng?, thà mu?n v? phòng, lâu lâu m? ra xem tý”.

Ð?i v?i nh?ng SV ngành k? thu?t nhu Hoàng M?nh Luong, ÐH Bách Khoa v?n t? hào vì tru?ng mình có m?t thu vi?n khang trang, r?ng rãi. Tuy nhiên “em h?c v? k? thu?t và th?c nghi?m nên không c?n thi?t ph?i lên thu vi?n nhi?u”. Và cung theo Luong, ch? g?n t?i k? thi k?t thúc môn h?c, “SV m?i cham ch? d?n thu vi?n s?m d? “tranh” ch? tìm không gian yên tinh ôn luy?n”.
 

Ho?c tranh th? wifi mi?n phí. ?nh ch?p t?i Thu vi?n tru?ng ÐH KHXH&NV HN

Ngoài ra, m?t s? SV v?n “thu?ng xuyên” lên thu vi?n, nhung không ph?i ch? vì h?c mà vì… m?t gi?c ng? trua qua bu?i hay ch? d? s? d?ng wifi mi?n phí. Th?m chí có ngu?i còn vì “ti?t ki?m chút ti?n di?n” cho vi?c s? d?ng máy tính, qu?t di?n ? nhà.

Trong các cu?c nói chuy?n g?n dây v?i SV các tru?ng ÐH, GS Ngô B?o Châu dã chia s? mình t?ng ? trên thu vi?n 10 gi? m?i ngày cho vi?c làm lu?n án Ti?n si. Và cung t?ng ch?ng ki?n nhi?u SV ? Pháp, Trung Qu?c có th? ng?i trên thu vi?n t? sáng d?n t?i, còn ? Vi?t Nam di?u qu? th?t là hi?m.

Thu vi?n là noi luu gi? nhi?u ngu?n tài li?u phong phú và quý giá. Vi?c SV chua hi?u du?c giá tr? c?a thu vi?n và có thái d? “th? o” v?i nó th?c s? là tình tr?ng dáng báo d?ng.

generic zith

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi